อาจารย์พิเศษ          ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต

                อาจารย์พิเศษ


ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2557
- ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2545
- Cert.Fellow Rad, CHU Bicetre, APHP, France 2005
- วท.บ (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540


ประวัติการทำงาน
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน   นักรังสีการแพทย์ ระดับ ผู้ชำนาญการพิเศษ  
                       ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล         
- พ.ศ. 2545-51       อาจารย์พิเศษ รายวิชาจิตวิทยาบริการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรท่องเที่ยว 
                       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- พ.ศ. 2549-51       อาจารย์พิเศษ วิชาจิตวิทยาบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
                       สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต           ดร.ตรี  บุญเจือ

            อาจารย์พิเศษ

ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558
- M.A. (Communications) Victoria University of Technology, Australia. 2000.
- วท.บ. (บริหารการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2539


ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบัน        ผู้อำนวยการส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมกร                                      
                  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)


      ดร.วราภรณ์  พงศ์ธรพิสุทธิ์

        อาจารย์พิเศษ


 ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2558
- นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2545
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2536


             ดร.ชัยโรจน์  นพเฉลิมโรจน์

                อาจารย์พิเศษ

ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558  
- ศศ.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2553
- ศศ.บ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2551


ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบัน MD, IPC Intertrade Co., Ltd. (Thailand)
           President, Rex Royal Financial Corp. (USA)
           Director, ITTI Pte (Singapore)
           Director, Aero Nimbus (Malaysia)